Is gereedschap keuring wettelijk verplicht?

EK

Is gereedschap keuring wettelijk verplicht?

Arbeidsmaterieel is aan slijtage onderhevig. Dit kan vroeg of laat tot gevaarlijke situaties leiden. Het Arbeidsomstandighedenbesluit, in de praktijk veelal afgekort tot Arbo-besluit, verplicht de werkgever dan ook om die arbeidsmiddelen regelmatig te laten keuren.

“Wat nu precies onder een arbeidsmiddel moet worden verstaan, is in de Arbowet niet terug te vinden. Daarvoor moet het Arbo-besluit erop nageslagen worden. Daarin valt onder andere te lezen dat dit in feite alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, transportmiddelen en gereedschappen zijn. Deze middelen kunnen zelfs door normaal gebruik aan slijtage onderhevig zijn, die vroeg of laat tot gevaarlijke situaties aanleiding kunnen geven. Om dat risico, voor zover mogelijk, uit te bannen zijn werkgevers op grond van artikel 7.4a lid 3 van dit besluit gehouden die arbeidsmiddelen te keuren.

Het Arbo-besluit laat zich dus niet uit over de vraag ‘hoe vaak’ zo’n keuring moet plaatsvinden. Het antwoord op die vraag is terug te vinden in de diverse normen. “In de VCA is bijvoorbeeld vastgelegd dat arbeidsmiddelen minimaal eens per jaar moeten worden gekeurd. En voor elektrische apparatuur is zelfs een speciale formule ontwikkeld om de keuringsfrequentie vast te stellen. Deze is terug te vinden in bijlage T van de NEN 3140. Daar de NEN 3140 in de Arbo-wet wordt genoemd, heeft deze norm een wettelijke status.

Inspectie
Naast eisen aan de inspecteur gelden er eveneens eisen voor de inspectie zelf. Zo wordt in lid 6 van artikel 7.4a van het Arbo-besluit gesteld dat op de arbeidsplaats schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen aanwezig moeten zijn en desgevraagd aan de toezichthouder getoond kunnen worden. Een keuringssticker op het betreffende arbeidsmiddel is in wezen voldoende om op de werkplek aan deze verplichting te voldoen. De onderliggende documentatie mag zich op een centrale plaats bevinden. In de praktijk komt het evenwel voor dat opdrachtgevers soms eisen dat kopieën hiervan eveneens op de werkplek zijn in te zien.

In die documentatie is op zijn minst vastgelegd welk arbeidsmiddel het betreft, wanneer de keuring heeft plaatsgevonden en door wie, wat de reguliere interval is en welke controlepunten zijn doorlopen. Net als bij de APK van een auto kan hiervoor een eenvoudige checklist dienen, waarbij per gezichtspunt is aan te geven of dit aspect al dan niet OK is.

Samengevat
Er is een wettelijke verplichting om arbeidsmiddelen te keuren c.q. te inspecteren. Die verplichting is er op grond van de VCA-norm zelfs voor nieuw aangeschafte middelen. Op het arbeidsmiddel moet te zien zijn voor wanneer de volgende keuring/inspectie plaats moet vinden. Deze keuringen mogen gedaan worden door een eigen werknemer, mits deze voldoende kennis en middelen tot zijn beschikking heeft.

Contact

Stevinweg 23

4691 SM Tholen

Route

088 112 9999