Algemene Voorwaarden

Download hier de Algemene voorwaarden in PDF

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschapen Van Rijn Brandbeveiliging BV (KvK-nr. 53864980), Van Rijn Projecten BV (KvK-nr. 53865650) en Van Rijn Veiligheidsopleidingen BV (KvK-nr. 53862791), allen gevestigd en kantoorhoudende te 4691 JC Tholen, aan het adres Maria van Vlaanderenstraat 7

Algemeen
Artikel 1
1.
De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door of met Van Rijn Brandbeveiliging BV, Van Rijn Projecten BV en/of Van Rijn Veiligheidsopleidingen BV, hierna Van Rijn, gesloten overeenkomsten en op alle door ons gedane aanbiedingen. Een verwijzing door de cliënt naar eigen inkoop, verkoop- , levering – of andere algemene voorwaarden wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen. Eventueel overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts voor de specifieke overeenkomst in het kader waarvan de afwijkingen zijn overeengekomen. Wanneer deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard op een overeenkomst tussen de cliënt en ons, zullen ze tevens toepasselijk zijn op alle toekomstige rechtsverhoudingen tussen de cliënt en ons, tenzij en voorzover daarvan in een specifieke overeenkomst mocht worden afgeweken.
2.
Mondelinge afspraken met de cliënt, afwijkingen van deze algemene voorwaarden en afspraken met anderen van ons dan de personen aan wie blijkens het handelsregister vertegenwoordigingsbevoegdheid toekomt, zijn voor Van Rijn pas bindend indien wij ze schriftelijk hebben bevestigd.

Prijzen
Artikel 2
1.
Al de door Van Rijn opgegeven prijsnoteringen zijn vrijblijvend, exclusief btw en andere belastingen, rechten die voor de levering of prestatie mochten worden geheven of ingevoerd, kosten van transport en verzekering, alsmede exclusief kosten van montage. Verpakkingskosten van de te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en worden separaat in rekening gebracht maar –tenzij anders overeengekomen- tot een gelijk bedrag gecrediteerd na franco retourzending in goede staat binnen 8 dagen na levering.
2.
Van Rijn is gerechtigd een aan de cliënt geoffreerde of met de cliënt overeengekomen prijs te verhogen, indien na het doen van de offerte of het sluiten van de overeenkomst enige kostprijsfactor –waaronder begrepen eventuele vervoerskosten- een wijziging ondergaat. De cliënt is in dat geval gerechtigd de overeenkomst binnen 7 dagen nadat Van Rijn van deze verhoging kennis heeft gegeven schriftelijk te ontbinden, tenzij de oorspronkelijk geoffreerde of overeengekomen prijs met niet meer dan 15% wordt verhoogd. Te allen tijde geldt dat de cliënt –in het kader van een prijsverhoging- de overeenkomst slechts kan ontbinden indien Van Rijn daaraan nog geen begin van uitvoering heeft gegeven.

Leveringen
Artikel 3
1.
Alle door Van Rijn opgegeven levertijden zijn indicatieve (niet fatale) termijnen en binden ons niet. Overschrijding van de indicatieve leveringstermijn verplicht Van Rijn dan ook niet tot schadevergoeding aan de cliënt.
2.
Levering vindt plaats vanaf onze magazijnen te Dordrecht, Lelystad en Tholen door schriftelijke of mondelinge kennisgeving aan de cliënt dat de zaken voor afhaling gereed liggen. Vervoer of verzending van de bestelde zaken vindt plaats op verzoek van de cliënt voor diens rekening en risico. Op verzoek van de cliënt vindt verzekering van de zaken plaats. Van Rijn is vrij in de keuze van het vervoermiddel. Het risico voor alle directe en indirecte schade die door of aan deze zaken mocht ontstaan gaat over op de cliënt zodra deze zaken één van onze magazijnen verlaat.
3.
Bestellingen worden zo veel mogelijk compleet afgeleverd. Als de levering in gedeelten geschiedt, dienen onze facturen over die delen binnen de daarvoor geldende termijn te worden voldaan.

Betaling
Artikel 4.
1.
Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van onze facturen te geschieden binnen een fatale termijn van 14 dagen na factuurdatum. Indien de factuur binnen die termijn niet wordt voldaan door de cliënt verkeert hij van rechtswege in verzuim en is hij Van Rijn een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van 1% per maand over het bedrag ten aanzien waarvan hij in verzuim verkeert.
2.
Alle betalingen dienen zonder verrekening of korting te geschieden op de rekening van ons of op een nader door ons aangewezen rekening. Betaling wordt geacht te zijn geschied wanneer de bank- of girorekening van ons is gecrediteerd of, bij contante betaling, op de datum zoals vermeld op de kwitantie.
3.
Indien Van Rijn als gevolg van de non betaling door de cliënt genoodzaakt mocht zijn om haar vordering(en) ter incassering uit handen te geven, dan zullen alle daarmee samenhangende buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cliënt zijn. De buitengerechtelijke kosten worden bij voorbaat gefixeerd op 15% van het totaalbedrag van de ter incasso uit handen gegeven facturen. Daarnaast komen eventuele proces-, beslag en executiekosten volledig voor rekening van de cliënt.

Eigendomsvoorbehoud
Artikel 5
1.
De eigendom van de uit enige overeenkomst door Van Rijn geleverde zaken gaat eerst op de cliënt over nadat de vorderingen van Van Rijn op de cliënt verband houdende met de door haar geleverde of nog te leveren zaken, inclusief verschuldigde rente en kosten, volledig is voldaan.
2.
Cliënt is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vervreemden, te bezwaren of aan derden in gebruik te geven zolang daarop een eigendomsvoorbehoud ten gunste van Van Rijn rust. Van Rijn is te allen tijde bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken onder zich te nemen. Uitoefening van deze bevoegdheid impliceert geen ontbinding van de koopovereenkomst, tenzij Van Rijn mededeelt dat zij met die terugname de koopovereenkomst ontbonden acht. In laatstgenoemd geval zal Van Rijn aan de cliënt de berekende verkoopprijs van de zaken, verminderd met het bedrag waarmede de zaak inmiddels in waarde is gedaald, crediteren. Van Rijn is gerechtigd deze creditfactuur in verrekening te brengen met eventuele andere facturen ten laste van de cliënt, ongeacht of deze facturen reeds opeisbaar zijn.
3.
De cliënt is verplicht de zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust voldoende tegen brand, beschadiging, tenietgaan en diefstal te verzekeren. Zij verplicht zich om, ingeval van schade aan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, een eventuele vordering tot schadevergoeding jegens haar verzekeraar aan Van Rijn over te dragen, indien althans op het moment dat de schadegebeurtenis zich voordoet Van Rijn nog enig bedrag van de cliënt te vorderen mocht hebben.

Kwaliteit van de geleverde zaken en garantie.
Artikel 6
1.
Tenzij tussen Van Rijn en de cliënt nadrukkelijk en schriftelijk een bijzondere kwaliteit is overeengekomen waaraan de te leveren zaak dient te voldoen, zal door Van Rijn de overeengekomen zaak van normale handelskwaliteit worden geleverd. Ten aanzien van afmetingen, gewichten, maten, samenstelling, kleuren en eigenschappen van alle zaken behoudt Van Rijn zich de gewone bij de met de vervaardiging belaste fabrieken gebruikelijke toleranties voor. Dergelijke in catalogi, afbeeldingen, tekeningen en berekeningen, adviezen e.d. door ons vermelde gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, doch zijn uitdrukkelijk niet bindend.
2.
De garantie op door Van Rijn geleverde zaken is gelijk aan de garantie welke de toeleverancier van Van Rijn krachtens zijn garantievoorwaarden op die zaken geeft.
3.
Indien een ingediende klacht met betrekking tot door ons geleverde zaken gegrond is, hebben wij het recht alsnog onze verplichting na te komen door middel van herstel van het gebrek of vervanging van het geleverde, zonder dat de cliënt jegens Van Rijn aanspraak kan doen gelden op vergoeding van eventuele directe of indirecte schade. Indien nakoming niet (meer) mogelijk is, is Van Rijn niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat de cliënt voor de geleverde zaken aan ons heeft betaald, met uitsluiting van iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid.
4.
Iedere garantie op de door Van Rijn geleverde zaken komt te vervallen indien – anders dan in noodgevallen – zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming de cliënt of derden herstelwerkzaamheden aan de zaak hebben verricht. Indien de cliënt niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de gesloten overeenkomst of een daarmede samenhangende overeenkomst voortvloeit, zijn wij met betrekking tot geen van onze overeenkomsten met hem tot het geven van garantie gehouden.

Montage van zaken
Artikel 7
1.
Indien Van Rijn heeft aangenomen, zaken te monteren op de plaats van opstelling komen alle bijkomende werkzaamheden en kosten voor rekening van de cliënt. De cliënt zorgt dat de werkzaamheden van ons op de plaats van bestemming met bekwame spoed kunnen beginnen en ononderbroken kunnen worden verricht. De cliënt zorgt voor eigen rekening en risico voor tijdige terbeschikkingstelling van alle door ons nodig geachte hulpwerklieden, hulpwerktuigen en hulpmaterialen, energie, water en verlichting. Voor schade die tijdens de montage en/of het beproeven mocht ontstaan aan objecten, gebouwen, schepen, materialen, werktuigen en gereedschappen, alsmede de te monteren zaken zelf, of aan personen, in dienst van de cliënt of van anderen, is Van Rijn niet aansprakelijk.
2.
Wanneer zich omstandigheden voordoen die de montage, de inbedrijfstelling of het beproeven buiten onze schuld belemmeren of de duur daarvan verlengen zijn wij gerechtigd de voor ons daaruit voortvloeiende extra kosten en schade aan de cliënt in rekening te brengen.

Reclameren
Artikel 8
1.
De cliënt is verplicht de geleverde zaken en de verrichtte werkzaamheden terstond na aflevering danwel de voltooiing van de werkzaamheden te keuren. Reclames ter zake van werkzaamheden en levering van ondeugdelijke zaken door Van Rijn dient de cliënt terstond na ontdekking maar in elk geval binnen 8 werkdagen nadat de zaak is geleverd danwel de werkzaamheden zijn verricht bij Van Rijn te melden. Overschrijding van deze termijn doet iedere aanspraak van de cliënt jegens Van Rijn vervallen.
2.
Indien de klacht betrekking heeft op een geleverde zaak, dan dient de cliënt die zaak ter beschikking van Van Rijn te houden. Indien Van Rijn ter voldoening aan een garantieplicht onderdelen van die zaak mocht vervangen, worden deze vervangen onderdelen onze eigendom. Retourzending van de zaak ten behoeve van vervanging of restitutie van/creditering voor de betaalde prijzen vindt plaats indien Van Rijn daar tevoren schriftelijk mee heeft ingestemd . Het transport komt voor rekening en risico van de cliënt. De eventuele garantietermijn voor het product wordt door reparatie of levering van vervangingsonderdelen niet vernieuwd of verlengd.
3.
Klachten ter zake foutieve facturen dienen eveneens binnen 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend, zulks op verval van het recht zich op de onjuistheid te beroepen.

Onderhoudsovereenkomsten
Artikel 9.
1.
Met Van Rijn gesloten onderhoudsovereenkomsten kunnen op elk moment van het jaar ingaan en hebben steeds een looptijd van één jaar. Na ommekomst van deze termijn wordt de onderhoudsovereenkomst telkenmale stilzwijgend met een periode van één jaar verlengd, tenzij de cliënt de onderhoudsovereenkomst uiterlijk drie maanden voor afloop ervan schriftelijk heeft opgezegd.
2.
In de nader overeen te komen onderhoudsprijs zijn begrepen het arbeidsloon van één jaarlijkse controle/service van de in de onderhoudsovereenkomst opgenomen voorzieningen, inclusief (in voorkomend geval) de verzegeling en het plaatsen van een onderhoudssticker. De onderhoudsprijs is exclusief materiaalkosten en exclusief arbeidsloon verband houdende met reparaties van de in het onderhoudsabonnement opgenomen voorzieningen.
3.
Van Rijn is gerechtigd de onderhoudsprijs gedurende de looptijd van de overeenkomst tussentijds te verhogen in verband met inflatie c.q. een stijging van arbeids- en brandstofkosten. Van een verhoging van de onderhoudsprijs voor de (resterende) contractsduur zal Van Rijn de cliënt schriftelijk in kennis stellen. De cliënt zal alsdan gerechtigd zijn om de onderhoudsovereenkomst door tussentijdse schriftelijke opzegging te beëindigen. In dat geval blijft de cliënt aan Van Rijn verschuldigd een evenredig deel van de abonnementsprijs voor de maanden dat de lopende onderhoudsovereenkomst heeft geduurd. Evenwel zal Van Rijn na een gedane opzegging niet meer tot enige prestatie ingevolge de onderhoudsovereenkomst verplicht zijn.

Trainingen/cursussen
Artikel 10
1.
Inschrijvingen voor trainingen en cursussen van Van Rijn geschied bij voorkeur door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. In uitzonderingsgevallen kan de cliënt zich telefonisch opgeven.
2.
Van Rijn behoudt zich het recht voor om bij teveel inschrijvingen de aanmelders door te schuiven naar een volgende cursus-/trainingsdatum, danwel om deze af te gelasten indien er onvoldoende inschrijvingen zijn. In deze gevallen zal Van Rijn nimmer tot enige schadevergoeding aan de cliënt gehouden zijn. Wel heeft cliënt in die gevallen het recht om zijn inschrijving kosteloos te annuleren.
3.
Indien de cliënt, buiten de gevallen als in het vorige lid bedoeld, zijn inschrijving geheel of ten dele (dwz vermindering van het aantal ingeschreven personen) wenst te annuleren, dan geldt de volgende regeling: – Indien de annulering plaatsvindt uiterlijk 14 kalenderdagen voor de cursus-/trainingsdatum: geen annuleringskosten verschuldigd; – Indien de annulering plaatsvindt binnen 14 dagen voor de cursus-/trainingsdatum: 100% van het cursus-/trainingsgeld als annuleringskosten verschuldigd, tenzij Van Rijn er in mocht slagen de opengevallen cursus-/trainingsplaats nog bezet te krijgen.
4.
Elke annulering dient schriftelijk te worden gedaan bij gebreke waarvan geen annulering wordt geacht te hebben plaatsgevonden.
5.
In overleg met, en na toestemming van Van Rijn, is het mogelijk dat een aangemelde cursist zich door een ander laat vervangen, waardoor de annuleringskosten vervallen.
6.
De cliënt c.q. de cursist zal de door of namens Van Rijn gegeven (veiligheids)aanwijzingen strikt opvolgen. Indien de cliënt danwel cursist de aanwijzingen niet strikt opvolgt, danwel de orde tijdens de cursus verstoort, danwel Van Rijn het uit andere overwegingen niet verantwoord acht de cliënt c.q. cursist door te laten gaan met de cursus c.q. training, dan is Van Rijn gerechtigd de cliënt c.q. cursist te verwijderen. De cliënt zal in dat geval geen recht hebben op gehele of gedeeltelijke teruggave van de overeengekomen cursusprijs, noch zal deze het recht hebben de cursus andermaal te volgen.
7.
Van Rijn kan in individuele gevallen van het bepaalde in de voorgaande leden afwijken, indien die afwijking ten voordele van de cliënt strekt.

Aansprakelijkheid
Artikel 11
1.
In alle gevallen waarin Van Rijn volgens deze algemene voorwaarden of een dwingende wetsbepaling aansprakelijk mocht zijn voor eventueel door de cliënt geleden schade, zal de schadeaanspraak van de cliënt nadrukkelijk beperkt zijn tot het bedrag dat de cliënt voor de geleverde zaken of verrichtte werkzaamheden aan ons heeft betaald, met uitsluiting van iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid.
2.
De cliënt is verplicht om zijn schade in overleg met ons zoveel mogelijk te beperken.

Overmacht
Artikel 12
1.
Indien Van Rijn de overeenkomst met cliënt niet of niet tijdig kan nakomen, door overmacht of door welke oorzaak dan ook, dan zal zij gerechtigd zijn die overeenkomst geheel of partieel te ontbinden zonder dat dit Van Rijn tot schadevergoeding verplicht. De cliënt is in dat geval gehouden om voor het deel van de overeenkomst dat door Van Rijn wel is uitgevoerd, de voor dat deel overeengekomen prijs te betalen.

Zekerheidsstelling
Artikel 13
Van Rijn heeft te allen tijde het recht te verlangen dat door de cliënt op voor ons aanvaardbare wijze zekerheid stelt voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Indien de cliënt niet voldoet aan een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van Van Rijn, is Van Rijn gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten zonder daarbij in verzuim te geraken en/of om de overeenkomst geheel of partieel te ontbinden. Ingeval van gehele of partiële ontbinding van de overeenkomst is de cliënt verplicht om voor het deel van de overeenkomst dat door Van Rijn wel is uitgevoerd, de voor dat deel overeengekomen prijs te betalen en voor het deel van de overeenkomst dat niet is uitgevoerd aan Van Rijn de schade te vergoeden welke zij als gevolg van die ontbinding mocht lijden, waaronder begrepen de vergoeding van gederfde winst.

Rechts- en forumkeuze
Artikel 14
1.
Op alle tussen Van Rijn en de cliënt gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Middelburg, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.

Tholen, 16 mei 2012 Van Rijn Brandbeveiliging BV,
Van Rijn Projecten BV
Van Rijn Veiligheidsopleidingen BV

Contact

Stevinweg 23

4691 SM Tholen

Route

088 112 9999